Home.

Besluitvorming is vaak een subjectief en irrationeel proces dat gebaseerd is op onbewuste emoties, machtspolitiek of overtuigingskracht.”

Functioneel integraal vastgoed beheer
Het is van belang om op basis van de strategieën en missies van de stakeholders een gezamenlijk Vastgoed en Huisvestings- strategie/visie op te stellen. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke condities en risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energie gebruik, duurzaamheid en milieu aspecten worden geaccepteerd. Dit dient als uitgangspunt voor het gezamenlijke vastgoed onderhoudsbeleid.
De afdeling vastgoed stelt hiertoe beheer- en onderhoudsconcepten op per object, vakdiscipline, ruimte of element, en werkt deze verder uit naar een functioneel integraal onderhoudsmanagement / functioneel integraal vastgoedbeheer plan.

Risico’s inschatten, inspecteren en terugkoppelen
Voor een portefeuillehouder is het van belang te weten welke risico’s worden gelopen, wat de kans is dat deze risico’s zich voordoen en hierover regelmatig te worden geïnformeerd. Risicoanalyse en risicomodellen zijn bruikbare instrumenten om inzicht te krijgen,      escalatie te voorkomen en consequenties te overzien van te nemen politieke en financiële maatregelen. De bestuurder, directeur of wethouder met de portefeuille Vastgoed is wettelijk verantwoordelijk voor het vastgoed van de organisatie. Naast de financiële verantwoordelijkheid spelen aspecten als brandveiligheid, staat van onderhoud, energiegebruik en conformiteit aan wet en regelgeving hierbij een belangrijke rol.
Hoe kan de portefeuillehouder deze verantwoordelijkheid waarmaken? Als er brand uitbreekt, legionella optreedt, of een gevaarlijke situatie ontstaat door achterstallig onderhoud, wordt immers de portefeuillehouder aangesproken.

BOEI inspecties
Om te weten wat de onderhoudsstatus van een object is, zijn regelmatig uitgevoerde inspecties nodig. De BOEI inspectie (Brandveiligheid, Onderhoud, Energie, Inzicht in wet en regelgeving) is een gevalideerd instrument. Het is ontwikkeld door en voor de Rijksgebouwendienst en algemeen geaccepteerd en toegepast als informatiemodel.

Back to Top